China Strategy Support Program

Contact Us

Kevin Z. Chen, Program Leader
China Strategy Support Program
IFPRI-Beijing Office
12 Zhong Guan Cun Nan Da Jie
CAAS, Mailbox 176
Beijing 100081
P.R. China

Tel.: 86 10 - 82105683 or 82106159
Fax.: 86 10 - 62158579
Email: K.chen@cgiar.org